Why the firm is called ‘PIER’ ?

pier-1A ‘pier’, in architecture, is an upright support for a structure or superstructure such as an arch or bridge. Sections of structural walls between openings can function as piers. Any support element can be referred as piers, as explained above, even openings. The importance of PIER as an architectural element is equal as the foundation. Arches and bridges need piers to rely difference from other structures. Pier is the process.

Three young architects start a business

PIER Atelier is a company that is found in September 29, 2016 by Atacan Okumuş, Merve Cuştan and Özgü Özcan. Company mostly shall been working on Urban Housing subject. Also in Urban Planning and Reading Architectural Precedents are their other services too.
Here is the logo of the PIER Atelier (image in bottom).untitled-1

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Yarışması 93 Sıra Numaralı Proje

This slideshow requires JavaScript.

Belediye < Ar baladī ب لدى [nsb.] kente ait olan, kentsel
Belediye kelimesi etimolojik olarak Arapça bld kökünden türemiştir; Arapça dilinde de baladi olarak geçmektedir. Balad kelimesi şehir, devlet anlamına gelirken; baladi kente ait olan, kentsel anlamı taşımaktadır. Sadece kelimenin kendinden çıkan bu bilgi bile bir belediye binası tasarımına mimari anlamda nasıl yaklaşılması gerektiğinin göstergesidir.
Kente dair bir tasarım yapmak için öncelikle kenti anlamak gerekir. Balıkesir Türkiye’nin en kalabalık 20 ilinden bir tanesidir. Nüfus artışıyla beraber kentin yapılaşma çemberi genişletmekte ve bu sebeple kentte yeni akslar ve yeni odak noktaları var olmaktadır. Yarışma kapsamında belediye hizmet binası için belirlenen arazi bu anlamda çok önemlidir; çünkü kentin genişleme sürecinde buranın kentin odak noktalarından biri olacağı öngörülmektedir.
Şimdiki Kent ve Gelecekteki Kent
Balıkesir Belediyesi Hizmet Binasının yerleşeceği alan, mevcut şehir merkezinden uzaklaşarak yükselen tepenin üstündedir. İmar planında arazinin çevresinde yapı bulunmamaktadır; ancak daha önce de belirtildiği gibi şehrin bu tarafa doğru genişlemekte olduğu görülmektedir. Tasarlanan belediye hizmet binası yapısında önem verilen ilk konu hem mevcuttaki hem de gelecekteki şehir merkezine cevap veren bir yapı oluşturmaktır.
Tepenin üstünde yer alacak yapının yüksekliğinin minimumda tutulması en etik çözümdür. Bu projede de insan ve kent ölçeğini yermek yerine, alana yayılan bir yapı tasarlanmıştır. Alan sınırlarına hakim olacak şekilde üç ana kütle yerleştirilmiştir. Gösterişten uzak, sakin görüntüleriyle bu üç belediye hizmet yapısı vurguyu işlevselliklerine yapmaktadır.
Yeşil
Araziyi çevreleyen yeşilin tasarıma entegre olması bir diğer önemli konudur. Tasarlanan yapının kendisi ve çevresi, arazinin doğu ve batısındaki yeşil aksını vurgulamakta ve insan akışını bu yönde oluşturmaktadır. Ayrıca arazinin güneyinde kalan yeşil alanın araziyle bütünlüğü de düşünülmüştür. Arazi içinde oluşturulan yeşil şeritler, güneydeki yeşil alana geçildikçe sert zemine dönüşmektedir. Mimari dil anlamında dolu boş ilişkisi pekiştirilmiştir. Sosyal anlamda ise ağır yapısal bir alanı yumuşatan yeşil, fonksiyonsuz yeşil bir alanı ise canlandıran sert zemin oluşturulmuştur.
Kamusal Alan
Yapı çevresindeki yeşil bantlarıyla, yeşilin içindeki sert zemin bantlarının bütünleşmesi sayesinde oluşan kamusallık bu tasarımda istenen bir şeydir. Belediye binasının katı ve yüklü bir programı vardır, olmak da zorundadır. Buna rağmen kentin odak noktası olması
öngörülen bu yapının sadece belediye hizmet binası olarak düşünülmesi yanlıştır. Sadece belediye çalışanlarına ve belediyede iş halletmeye gelen halka yönelik bir yapı ve çevre düzenlemesi değil, sosyal ihtiyaçları olan halk kesimine de cevap veren bir tasarım önerilmelidir. Bu noktada, en başta belirtilen etimolojik çıkarımı bir kez daha hatırlamak gerekir: belediye; kentsel, kente dair demektir. O zaman belediye adı altında tasarlanan herhangi bir yapının kentin tüm ihtiyaçlarına cevap vermesi doğru olanıdır. Bu projede de batıdaki kütlenin kuzeye doğru çekilmesinin sebebi kamusal alanlara yer açmaktır. Üç ana kütleden ayrı olarak alana serpilen sosyal ve kültürel alan kütleler belediyenin kamusal alanlarını tanımlamaktadır. Belediye hizmet vermediğinde dahi rahatlıkla işleyebilecek bu alanlar, mevcut şehir merkezine bakan güney tarafta en erişilebilir noktalardadırlar.
Baza ve Yarık
Sosyal ve kültürel alan kütleleriyle üç ana kütleyi bağlayan baza, yapısal bütünlük sağlamaktadır. Üç ana kütleye ek olarak gelen küçük sosyal alanlar baza sayesinde ana kütlelerle ilişki kurmaktadırlar. Baza, ana kütleler için teraslar yaratmakta ve bu terasları sosyal alanların çatılarına bağlamaktadır. Bazanın sağladığı bu ilişki kurgusu sayesinde tüm yapısal alanın ayrı kütlelerden oluşmasına rağmen tek bir bütün olarak çalışması tasarlanmıştır.
Baza aynı zamanda insanların dolaşımını da şekillendirmektedir. Daha önce de belirtildiği gibi doğu ve batıdaki yeşilin oluşturduğu aks insan akışını yönlendiren etkenlerden biridir. Bir başka etken ise ulaşım hattıdır. Kent merkezine uzaklık sebebiyle otobüs hattı özellikle dikkate alınmıştır. Bu etkenlerden ötürü batıdan doğuya doğru uzayan geniş bir bant bazada yarılmıştır. Bu yarık batı tarafından araziye giriş yapan insanları toplamakta ve sonrasında gidecekleri alana doğru yönlendirmektedir.
Belediye hizmet binasının üç kullanıcı tipolojisi bulunmaktadır: belediye çalışanları, belediyede hizmetinden yararlanan halk ve sosyal alanları kullanan halk. Belediye çalışanları üç ana kütledeki başkanlıklarındaki odalarında bulunmaktadırlar. Belediye hizmetinden yararlanan halk ise araziye batıdan giriş yaptıkları alandan kolayca zemin katta bulunan veznelere ve beyaz masaya ulaşmakta, işini kolay ve hızlıca görmektedir. Son olarak, sosyal alanları kullanacak olan halk yarık içerisinden ilerleyerek tüm sosyal alanlara ulaşabilmektedir.

Peyzaj Raporu

Peyzaj projesinin temel hedefi, belediye binası ile bütünlük oluşturan ve kent insanının her alanda ihtiyaçlarını giderebileceği doğala yakın mekanların oluşturulmasıdır.

Proje alanında güneyde konferans salonu, kafe, sergi salonu gibi sosyal alanlar bulunmaktadır. Sosyal alanların güneye yönlenmesinin en büyük etkeni arazinin bu yönünün araba trafiğinden bağımsız, hatta tamamen yeşile dönük olmasıdır.  Kapalı otopark girişi ise arazinin kuzey tarafından verilmiştir. Bu sayede sosyal alanlar olumsuz çevre koşullarından (gürültü, kirlilik vb.) etkilenmemektedir.
Alana doğala yakın eğim verilerek ve yapraklı – ibreli bitki türleri kullanılarak alanın her mevsim kullanılabilir ve canlı olması amaçlanmıştır. Özellikle alanı çevreleyen sınırlarda ve alan içinde yaprak döken türler tercih edilmiştir. Böylece alanın görsel ve fiziksel olarak çevresinden ayrılması ve alanı çevreleyen yaya yollarında her mevsim konforlu bir kullanım sağlanması hedeflenmiştir.

Proje alanında sert zemin malzemesi olarak taşlık ve yer örtücüler yumuşak sınırlarla kullanılacaktır. Sert zemin (taşlık) uygulanmayan alanlarda oturma birimleri koyulmayarak doğal bütünlüğün korunması amaçlanmıştır, ancak her koşulda kullanıma uygun olması açısından özellikle havuz etrafında oturma birimleri kullanılacaktır.                                                                                 

 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası ; sosyal ve kültürel alan kütleleriyle üç ana kütleyi birbirine bağlayan bazası sayesinde yapısal bütünlüğünü en kuvvetli biçimde muhafaza etmektedir.

Betonarme karkas sistem, yapının mimari ve geometrik özelliklerine uygundur.Bina,  içerisine fazla sayıda deprem perdesi yerleştirmeye gerek kalmadan yüksek sünek tasarlanabilecektir. Taşıyıcı aks mesafeleri genellikle,  8.5 x 8.5 m olup; döşemeler, mantar döşeme olarak tasarlanmaya uygundur. Geniş açıklık geçilen Meclis salonu çift kat yükseliğinde olup üzerinde yük taşımamaktadır ve kendi içinde münferit çelik kirişlerle taşınması ön görülmüştür. Ayrıca bir diğer geniş açıklık geçilen Konferans  salonu da 8.5 metre yüksekliği sayesinde  çelik kirişlerle taşınması öngörülmüştür. Binanın dış çeperinde yer alan çelik hasır, en kolay biçimde detay kesitlerinde görülebildiği üzere, binaya takılarak birden fazla fonksiyon üstlenmektedir. Bu denli iş yüküne rağmen binaya hiçbir şekilde haddinden fazla ağırlık bindirmemektedir. Uygulama safhasında sistem kesitleri ve kolon çapları daha detaylı olarak irdelenecektir. Ana kütleler arasındaki köprüler ise, makaskiriş yardımı ile 29 m gibi ciddi uzaklıkları zorlanmadan geçebilmektedir.

Belediye binasının kat yükseklileri; 1. bodrum katta 3.1 m, zemin katta 5 m dir. Birinci kat 3.4m ,ikinci,üçüncü ve dördüncü katlar ise 3.6 m yüksekliğinde tasarlanmıştır.

Malzemenin ekonomik ve tekniğe uygun kullanımı gayesi ile, C32 brüt betonarme betonu ve BÇIII (S420a)  betonarme demiri önerilmektedir.

Zemin hakkındaki ön bilgi doğrultusunda, tasarlanan modeldeki temelin, mantar radye temel sistemine daha uygun olduğu öngörülerek, ortalama 70- 80cm lik mantar radye plakla temel oluşturulabilecektir.